آموزش‌های تخصصی خانۀ زیست شناسی

مجموعه المپیاد زیست شناسی

دوره حل سوال آزمون های المپیاد جهانی (IBO) سال های پیش

دوره حل سوال آزمون های المپیاد جهانی (IBO) سال های پیش
برای شرکت در مرحله دوم المپیاد

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

دوره فشرده فیزیولوژی ( ویژه مرحله دوم المپیاد )

دوره فشرده فیزیولوژی ( ویژه مرحله دوم المپیاد )

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول)

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول)

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

دوره جامع حل سوالات مرحله اول المپیاد

دوره جامع حل سوالات مرحله اول المپیاد
دوره های ۲۳-۲۴-۲۵

۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰

دوره فشرده بیوشیمی ( دو روزه )

دوره فشرده بیوشیمی ( دو روزه )
ویژه آزمون المپیاد مرحله اول

۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰

دوره فشرده ژنتیک ( دو روزه )

دوره فشرده ژنتیک ( دو روزه )
ویژه آزمون المپیاد مرحله اول

۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰

دوره فشرده فیزیولوژی ویژه آزمون المپیاد

دوره فشرده فیزیولوژی ویژه آزمون المپیاد

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

دوره فشرده زیست شناسی گیاهی ویژه آزمون المپیاد

دوره فشرده زیست شناسی گیاهی ویژه آزمون المپیاد

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول)

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول)

۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

ویژه دانش پژوهان متوسطه دوم

ویژه دانش پژوهان متوسطه دوم
غیر حضوری

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل  ( ویژه متوسطه اول )

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول )
هفتم/هشتم/نهم

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل ( متوسطه اول)

آموزش بیولوژی کمپبل ( متوسطه اول)
هفتم / هشتم / نهم

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

برای اطلاع از دوره های جدید عضو خبرنامه شوید.