آموزش‌های تخصصی خانۀ زیست شناسی

مجموعه المپیاد زیست شناسی

دوره تخصصی ژنتیک

دوره تخصصی ژنتیک
ویژه المپیاد

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

دوره حل سوالات مرحله اول المپیاد

دوره حل سوالات مرحله اول المپیاد

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

دوره بیولوژی کمپبل ویژه متوسطه دوم

دوره بیولوژی کمپبل ویژه متوسطه دوم

۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰

مدرسه تابستانه ، ویژه دانش آموزان المپیادی

مدرسه تابستانه ، ویژه دانش آموزان المپیادی
پایه نهم و دهم

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل (ویژه متوسطه اول )

آموزش بیولوژی کمپبل (ویژه متوسطه اول )

۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰

دوره تخصصی فیزیولوژی

دوره تخصصی فیزیولوژی
ویژه المپیاد

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

دوره تخصصی سلولی مولکولی

دوره تخصصی سلولی مولکولی
ویژه المپیاد

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

دوره تخصصی بیوشیمی

دوره تخصصی بیوشیمی
ویژه المپیاد

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰

دوره تکامل و رفتار شناسی

دوره تکامل و رفتار شناسی

۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰

دوره سیستماتیک گیاهی

دوره سیستماتیک گیاهی

۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول)

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول)

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

دوره حل سوال آزمون های المپیاد جهانی (IBO) سال های پیش

دوره حل سوال آزمون های المپیاد جهانی (IBO) سال های پیش
برای شرکت در مرحله دوم المپیاد

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

دوره فشرده فیزیولوژی ( ویژه مرحله دوم المپیاد )

دوره فشرده فیزیولوژی ( ویژه مرحله دوم المپیاد )

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

دوره جامع حل سوالات مرحله اول المپیاد

دوره جامع حل سوالات مرحله اول المپیاد
دوره های ۲۳-۲۴-۲۵

۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰

دوره فشرده بیوشیمی ( دو روزه )

دوره فشرده بیوشیمی ( دو روزه )
ویژه آزمون المپیاد مرحله اول

۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰

دوره فشرده ژنتیک ( دو روزه )

دوره فشرده ژنتیک ( دو روزه )
ویژه آزمون المپیاد مرحله اول

۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰

دوره فشرده فیزیولوژی ویژه آزمون المپیاد

دوره فشرده فیزیولوژی ویژه آزمون المپیاد

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

دوره فشرده زیست شناسی گیاهی ویژه آزمون المپیاد

دوره فشرده زیست شناسی گیاهی ویژه آزمون المپیاد

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول)

آموزش بیولوژی کمپبل ( ویژه متوسطه اول)

۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

ویژه دانش پژوهان متوسطه دوم

ویژه دانش پژوهان متوسطه دوم
غیر حضوری

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰

برای اطلاع از دوره های جدید عضو خبرنامه شوید.