آموزش‌های تخصصی خانۀ زیست شناسی

برای دانشجویان و علاقمندانجهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

مسول سایت : نسترن اصغری

بعد از انجام مراحل ثبت نام  به هیچ عنوان امکان استرداد وجه وجود ندارد.

اطلاعات بیشتر و مشاوره ۰۹۳۵۶۹۰۵۵۵۸

 

دوره آموزشی تکامل و بوم شناسی


مدرس: دکتر احسان حسینی با همکاری خانه زیست شناسی


آنچه می آموزیم:

در این دوره به بررسی مفاهیم و اصول بوم شناسی و تکامل خواهیم پرداخت، مثال هایی از مطالعات بوم شناختی و مقالات مهم مرتبط با سرفصل های ارائه شده را بررسی خواهیم کرد و تلاش می کنیم درک بهتری از شکنندگی زیست کره (بیوسفر)، روابط پیچیده شکل دهنده به آن و رابطه بین زیست بوم و تکامل موجودات زنده پیدا کنیم.
سرفصل مطالب ارائه شده به شرح زیر است و هر سرفصل به همراه معرفی ادبیات موضوعی مرتبط با آن در دو جلسه 90 دقیقه ای ارائه خواهد شد.
1. تعریف بوم شناسی
2. انواع مطالعات بوم شناختی
3. اکوسیستم (بوم سازگان) و مفاهیم آن
4. لگام شناسی (سایبرنتیک) و سیستم های زنده
5. ثبات اکوسیستم
6. عوامل بوم شناختی و انواع آن
7. زنجیره غذایی و هرم های اکولوژیک
8. زیست کره (بیوسفر) و چرخه های بیوژئوشیمیایی
9. انتقال انرژی و تولید در اکوسیستم ها
10. جمعیت و منحنی بقا
11. هرم های بوم شناختی
12. اجتماعات زیستی، جوامع زیستی و ویژگی های آنها
13. تنوع زیستی و شاخص های آن
14. کنش های مشترک در جامعه زیستی
15. رقابت و اصل طرد رقابتی
16. توالی بوم شناختی و تحول در جوامع زیستی
17. مفاهیم گونه
18. تاریخچه و مفهوم تکامل
19. مکانیسم های تکامل
20. بوم شناسی و تکامل
 
منابع (برای مطالعه بیشتر):
1. یوجین پ. اودوم، 1390. شالوده بوم شناسی. ترجمه محمد جواد میمندی نژاد، انتشارات دانشگاه تهران.
2. حسین آذرنیوند و محمد علی زارع چاهوکی، 1393. بوم شناسی مرتع. انتشارات دانشگاه تهران.
3. ارنست مایر، 1395. چیستی تکامل، ترجمه مهدی صادقی. نشر نی.
4. محمدرضا اردکانی، 1390. اکولوژی. انتشارات دانشگاه تهران.
5. Chapin, F.S., Matson, P.A., Mooney, H.A. and Vitousek, P.M., 2002. Principles of terrestrial ecosystem ecology. Springer.
6. Juniper, T., 2019. The ecology book. Penguin Random House.

 

 
بسمه تعالی
 
Curriculum Vitae
 احسان حسینی Ehsan Hoseini
1402
 
شناسه ORCID: 0000-0002-3212-7028
شناسه Web of Science: C-7777-2017
سوابق تحصیلی:
- دکتری تخصصی: سیستماتیک گیاهی، دانشگاه خوارزمی (1395-۱۳۹۰)
عنوان پایان نامه: بررسی بیوسیستماتیکی جنس L. Silene از تیره ی میخکیان (Caryophyllaceae) در ایران (به جز سکسیون های Ampullatae، Auriculateae و Spergulifoliae)، به راهنمایی اساتید محترم دکتر فرخ قهرمانی نژاد و دکتر مصطفی اسدی.
- کارشناسی ارشد: سیستماتیک گیاهی، دانشگاه خوارزمی(دانشگاه تربیت معلم) (۱۳۸۷-13۹۰)
عنوان پایان نامه: مطالعه تاکسونومیکی جنس Bupleurum L. (تیره کرفسیان) در ایران، به راهنمایی استاد محترم دکتر فرخ قهرمانی نژاد و مشاوره دکتر ولی الله مظفریان.
- کارشناسی: زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه خوارزمی (دانشگاه تربیت معلم) (۱۳۸۲-13۸۷).
 
سوابق آموزشی :
1- نام دانشگاه محل تدریس: دانشگاه قم
عنوان درس: فیزیولوژی گیاهی، آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
مقطع: کارشناسی
تاریخ : نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1391
 
2- نام دانشگاه محل تدریس: دانشگاه خوارزمی
عنوان درس: سیستماتیک گیاهی، بوم شناسی گیاهی، مبانی بوم شناسی، بوم شناسی و تکامل، تالوفیت ها، مبانی گیاه شناسی، آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1، آزمایشگاه قارچ شناسی، آزمایشگاه جلبک شناسی، آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی، آزمایشگاه سیستماتیک 2، لاتین گیاهشناسی، فلور ایران، جغرافیای گیاهی، بوم شناسی گیاهی پیشرفته.
مقطع: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
تاریخ : از نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1392 تا 1402
 
* همکاری و مشارکت در تاسیس آزمایشگاه  قارچ شناسی و آزمایشگاه جلبک شناسی دانشگاه خوارزمی
* همکاری و مشارکت در تاسیس باغ گیاهشناسی دانشگاه خوارزمی
 
انتشارات:
کتاب ها (ترجمه):
1- مایکل جی. سیمپسون: سیستماتیک گیاهی. جلد اول. ترجمه فرخ قهرمانی نژاد؛ پریا پویان؛ احسان حسینی؛ نازیلا صادقی؛ سوگل فریدون فر؛ الهه طهماسبی؛ زهره خلیلی؛ فرحناز سیاه رضایی؛ مرسده پژهان مهر. انتشارات خانه زیست شناسی. تهران، ۱۳۹۲.
 
2- آدرین وال ورک: انگلیسی برای نگارش مقالات پژوهشی. ترجمه فرخ قهرمانی نژاد؛ بابک دبیر؛ احسان حسینی؛ سوگل فریدونفر. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی، زمستان 93.
 
3- مایکل جی. سیمپسون: سیستماتیک گیاهی. جلد دوم. ترجمه فرخ قهرمانی نژاد؛ احسان حسینی؛ عطیه نژاد فلاطوری؛ پریا پویان؛ نازیلا صادقی؛ سوگل فریدون فر؛ الهه طهماسبی؛ زهره خلیلی؛ فرحناز سیاه رضایی؛ مرسده پژهان مهر. انتشارات خانه زیست شناسی. تهران. ۱۳۹7.
 
کتاب ها (تالیف):
1. Farrokh Ghahremaninejad, Atiye Nejad Falatori, Mohammad Mahmoodi, Sogol Fereidounfar and Ehsan Hoseini. 2013. Plant Chromosome Book of Iran. Khaaneye Zistshenasi. Tehran, Iran.
 
مقالات:
 
1. F. Ghahremaninejad, E. Hoseini and V. Mozaffarian. Fruit anatomy of the genus Bupleurum L. (Apiaceae) in Iran. 2014. Iranian Journal of Botany, 20 (1), 51-71. (ISC)
 
2. F. Ghahremaninejad and E. Hoseini. 2015. Book review: Identification of medicinal and aromatic plants of Iran, Valiollah Mozaffarian. Journal of Ethnopharmacology 164 (2015) 35–36. (JCR: Q1, ISI, Scopus: Q2)
 
3. F. Ghahremaninejad, A. Zeraatkar, E. Hoseini and A. Ebrahimnia. 2015. Kickxia iranica, a new species from Iran. Rostaniha, 16 (2), 146-151. (ISI, Scopus: Q4, ISC(
 
4. F. Ghahremaninejad and E. Hoseini. 2016. Herbarium specimen labels: a missed opportunity. Taxon, 65(3), 685-685. (JCR: Q1, ISI, Scopus: Q1)
 
5. E. Hoseini and M. Assadi. 2016. Introducing a new species, Silene ghahremaninejadii (Caryophyllaceae), from Iran. Nova Biologica Reperta, 3(2), 131-135. (ISC)
 
 
6. F. Ghahremaninejad, M. Joharchi, S. Fereidounfar and E. Hoseini. 2016. Astragalus orientopersicus, sp. nov. (Fabaceae), a new taxon from the Khorassan province (Iran). Adansonia, 38(1), 29-33. (JCR: Q4, ISI, Scopus: Q4)
 
7. E. Hoseini, F. Ghahremaninejad and M. Assadi. 2016. The indumentum of vegetative and reproductive parts of annual Silene L. species (Caryophyllaceae) in Iran. Progress in Biological Sciences, 6(1), 107-116. (ISI)
 
8. E. Hoseini, F. Ghahremaninejad, M. Assadi and M. Nejati Edalatiyan. 2017. Seed micromorphology and its implication in subgeneric classification of Silene (Caryophyllaceae, Sileneae). Flora, 228, 31-38.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.flora.2017.01.006 (JCR: Q2, ISI, Scopus: Q2)
 
9. S. Yari, R. Karamian, M. Asadbegy, E. Hoseini and S. H. Moazzami Farida. 2018. The protective effects of

Khane Zistshenasi, [08.11.23 12:19]
Arctium lappa L. Extract on testicular injuries induced by ethanol in rats. Andrologia, 50(9), p.e13086. (JCR: Q2, ISI, Scopus: Q2)
 
10. S. Hamzehloo, F. Ghahremaninejad and E. Hoseini. 2020. Petiole anatomical features in Salix and some of its relatives in the family Salicaceae. Rostaniha, 21(2), 185-205.
https://doi.org/10.22092/BOTANY.2020.343283.1205. (ISI, Scopus: Q4, ISC)
 
11. F. Ghahremaninejad, E. Hoseini and S. Fereidounfar. 2021. Cities in drylands as artificial protected areas for plants. Biodiversity and Conservation, 30(1), 243-248.
https://doi.org/10.1007/s10531-020-02079-2. (JCR: Q1, ISI, Scopus: Q1)
 
12. F. Ghahremaninejad, E. Hoseini and S. Jalali. 2021. The cultivation and domestication of wheat and barley in Iran, brief review of a long history. The Botanical Review, 87(1), 1-22.
https://doi.org/10.1007/s12229-020-09244-w. (JCR: Q2, ISI, Scopus: Q1)
 
13. A. Moradi, F. Ghahremaninejad, E. Hoseini, M.N. Talebi, S. Lohrasbi, S. Farahimanesh, M. Nami, H. Khazaei, K. Kazemi, and M. Mohammadi. 2022. The effectiveness of caffeinated chewing gum in ameliorating cognitive functions affected by sleep deprivation. Sleep Science, 15(2), p.216. doi: 10.5935/1984-0063.20220044. (PubMed, Scopus: Q2)
 
14. احسان حسینی (زیرنظر دکتر فرخ قهرمانی نژاد). 1393. مروری بر تاریخچه مطالعات گیاه شناسی مسلمانان. فصلنامه علمی-تخصصی رویش خوارزمی، سال اول، شماره چهارم. صفحات 10-15.
 
15. احسان حسینی و مریم نوروزی (زیرنظر دکتر فرخ قهرمانی نژاد). 1394. گونه های گیاهی با صفت گونه ای مشتق شده از نام ایران. فصلنامه علمی-تخصصی رویش خوارزمی، سال دوم، شماره هفتم. صفحات 34-47.
 
16. احسان حسینی، سحر جلالی، فرخ قهرمانی‌نژاد. 1400. انقلاب کشاورزی در ایران باستان: اهلی‌سازی گندم و جو «مروری کوتاه بر داستانی کهن». نامه علوم پایه، شماره 4 (زمستان 1400)، صفحات 73-88.
 
کنگره ها، سمینارها و کارگاه ها:
 
1- شرکت در کارگاه ردیف خوانی توالی ها. مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران، تهران. مرداد 1392.
 
2- شرکت در کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. مهر 1392. با ارائه سخنرانی با عنوان: ارزش تاکسونومیکی آناتومی میوه در اعضای جنس Bupleurum L. (کرفسیان). احسان حسینی، ولی الله مظفریان و فرخ قهرمانی نژاد.
 
3- مشارکت در کارگاه فلسفی "عقلانیت خداباوری" با سخنرانی پروفسور کلی جیمز کلارک. دانشگاه خوارزمی. خرداد 1393.
 
4- عضویت در کمیته انتشارات هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران. شهریور 1393.
 
5- شرکت در هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران. شهریور 1393. با ارائه خلاصه مقاله و پوستر با عنوان:
A floristic study of Chitgar artificial forest, Tehran, Iran.
 
6- برگزاری کارگاه "انگلیسی برای نگارش مقالات پژوهشی". دانشگاه خوارزمی، اسفند 1394.
7- شرکت در همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی، دانشگاه تهران، مهرماه 1395. با ارئه پوستر و مقاله کامل با عنوان: "بخشه Conoimorpha از جنس Silene (تیره میخکیان) در ایران: شناسایی و پراکنش".
 
8- برگزاری کارگاه "انگلیسی برای نگارش مقالات پژوهشی". دانشگاه خوارزمی، خرداد 1398.
 
9- شرکت در هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، 1399. با ارائه پوستر و مقاله کامل با عنوان: "نکاتی در آرایه شناسی سرده Silene (میخکیان)". احسان حسینی، فرخ قهرمانی نژاد و مصطفی اسدی.
 
10- برگزاری ژورنال کلاب تخصصی با عنوان "Organizational tools and strategies for researchers"، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، 11 آذرماه 1398.
 
11- سخنرانی و کارگاه به مناسبت هفته پژوهش با عنوان "زیست شناسی در قرن 21"، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، 25 آذرماه 1398.
 
12- سخنرانی در "کارگاه ایمنی زیستی در طبیعت گردی"، دانشگاه خوارزمی-دانشگاه الزهرا، آذرماه 1399.
 
13- برگزاری وبینار "اصول مقاله نویسی". دانشگاه خوارزمی، اسفند 1399.
 
14. عضویت در کمیته علمی سمپوزیوم بین المللی فلورا ایرانیکا، دانشگاه خوارزمی، بهار 1401.
 
15. سخنرانی در سمپوزیوم بین المللی فلورا ایرانیکا با عنوان "The Botanical History of Iran at a Glance" (انگلیسی). بهار 1401.
 
16. سخنرانی در بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران، سال 1401، با عنوان "مروری بر تحولات گیاهشناختی ایران".
 
 
سوابق پژوهشی:
گذراندن دوره فرصت مطالعاتی دوره دکتری در موزه تاریخ طبیعی وین، اطریش. به

Khane Zistshenasi, [08.11.23 12:19]
ار و تابستان 1394.
 
جوایز و افتخارات:
برگزیده کتاب برتر بیستمین دوره کتاب سال دانشجویی در گروه کشاورزی و منابع طبیعی با ترجمه کتاب سیستماتیک گیاهی سیمپسون. آبان 1392.
 
سایر سوابق علمی:
عضویت در هیئت تحریریه فصلنامه رویش خوارزمی.
دستیار دبیر در نشریه علمی یافته های نوین در علوم زیستی (Nova Biologica Reperta)
داوری در نشریه علمی یافته های نوین در علوم زیستی (Nova Biologica Reperta) (ISC)
داوری در نشریه علمی رستنیها (Rostaniha) (Scopus: Q4)
داوری در نشریه علمی Biomedical and Pharmacology Journal (Scopus: Q4)
داوری در نشریه علمی Phytotaxa (JCR: Q4, Scopus: Q2)

برای دانشجویان و علاقمندان
تاریخ شروع دوره: 16 آذر

تعداد جلسات دوره: 40

روز و ساعت برگزاری دوره: چهارشنبه ها ساعت 18 تا 20

نوع برگزاری دوره: آنلاین

موسسه برگزارکننده: خانه زیست شناسی

برای اطلاع از دوره های جدید عضو خبرنامه شوید.