آموزش‌های تخصصی خانۀ زیست شناسی

ویدیو کتاب های زیست یازدهمجهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

فهرست مطالب

۵۱ درس
۰۲:۱۴:۵۲
یاخته های بافت عصبی
۰۰:۰۲:۰۰
انواع یاخته های عصبی
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۰۴
پتانسیل آرامش
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۲۲
کانال نشتی و چگونگی کار پمپ سدیم پتاسیم
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۰۷
چگونگی ایجاد پتانسیل عمل
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۴۷
یاخته های عصبی پیام عصبی را منتقل می کنند
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۲۳
دستگاه عصبی مرکزی
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۳۲
حفاظت از مغز و نخاع
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۳۲
بخش های اصلی مخ
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۷
لوب های مخ و نقش مخ
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۳۲
ساختارهای دیگر مغز
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۳۳
نخاع
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۰۴
بخش پیکری و دستگاه عصبی محیطی و انعکاس نخاعی
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۲۴
بینایی و ساختار چشم
محدود به خرید
۰۰:۰۴:۲۴
گیرنه های نوری و اثر نور بر شبکیه
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۲
ساختار گوش و شنوایی
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۲
نقش گوش در حفظ تعادل
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۲۴
حس بویایی
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۰۱
حس چشایی
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۲۳
ساختار و انواع استخوان ها
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۵۷
مفصل
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۳۶
ساختار ماهیچه اسکلتی
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۳۲
یاخته یا تار ماهیچه اسکلتی
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۴۵
مکانیسم انقباض و توقف انقباض ماهیچه
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۵۶
دیابت و غده لوز المعده
محدود به خرید
۰۰:۰۴:۰۰
بیگانه خوارها
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۲۸
تراگذاری گویچه های سفید
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۲۸
نقش پروتئین مکمل در ایمنی بدن
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۵۲
التهاب
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۱۷
لنفوسیت ها و شناسایی آنتی ژن
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۳۲
حساسیت
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۳۹
کروموزوم
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۳۸
چرخه یاخته ای
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۳۶
میتوز
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
تقسیم سیتوپلاسم
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
مرگ برنامه ریزی شده یاخته
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
میوز
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
دستگاه تولید مثلی در مردان
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۲
التهاب
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
مسیر عبور اسپرم و اندام های کمکی
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۴۷
دستگاه تولیدمثلی در زن ها
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۳۶
چرخه تخمدانی
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۴۴
لقاح
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۳۳
وقایع پس از لقاح
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۳۴
تولد یا زایمان
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۵۶
ساختار گل
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
تشکیل یاخته های جنسی در گیاهان
محدود به خرید
۰۰:۰۴:۰۰
گرده افشانی و لقاح
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
تشکیل رویان در دانه
محدود به خرید
۰۰:۲۰:۴۱
خمیدگی گیاهان به سمت نور
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
چیرگی راسی
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۰۰

برای اطلاع از دوره های جدید عضو خبرنامه شوید.