آموزش‌های تخصصی خانۀ زیست شناسی

ویدیو کتاب های زیست دهمجهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

فهرست مطالب

۴۸ درس
۰۱:۵۴:۰۰
یاخته
۰۰:۰۳:۰۰
غشای یاخته ای
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
ورود مواد به یاخته و خروج آن
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
انتقال فعال
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
آدنوزین تری فسفات
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
درون بری و برون رانی
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
بافت پوششی
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
بافت پیوندی
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
بافت ماهیچه ای
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
ساختار و عملکرد لوله گوارش
محدود به خرید
گوارش در دهان
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۰۰
آب کافت یک دی ساکارید
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
روده بزرگ و دفع
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
معده چند قسمتی نشخوارکنندگان
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
دستگاه تنفس در انسان
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
یاخته های مژکدار
محدود به خرید
کیسه حبابی
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
هموگلوبین
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
شش ها و قفسه سینه
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
دم سنج و دم نگاره
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
تنفسی نایدیسی
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
دریچه های قلب
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
ساختار بافتی قلب
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
شبکه هادی قلب
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
مراحل چرخه ضربان قلب
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
منحنی قلب نگاره
محدود به خرید
۰۰:۰۴:۰۰
دستگاه لنفی
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
بخش های خون پس از گریزانه
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
یاخته های خونی قرمز
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
یاخته های خونی سفید
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
موقعیت کلیه ها در انسان
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
ساختار درونی کلیه
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
گردیزه ( نفرون ) ها
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
گردش خون در کلیه
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
فرایند تشکیل ادرار
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
یاخته های ریزپرز لوله پیچ خورده نزدیک
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۰۰
تخلیه ادرار
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
دیواره یاخته ای
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
ترکیب دیواره
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
آوندهای چوبی و آبکشی
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
از دانه تا درخت
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
یاخته های سرلادی
محدود به خرید
۰۰:۰۱:۰۰
بن لاد آوند ساز در ساقه و ریشه
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
عدسک
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
جذب نیتروژن
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰
قارچ ریشه ای
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
ریزوبیوم
محدود به خرید
۰۰:۰۲:۰۰
پتانسیل آب
محدود به خرید
۰۰:۰۳:۰۰

برای اطلاع از دوره های جدید عضو خبرنامه شوید.