انتشارات خانه زیست شناسی

ژنتیک مولکولی واتسون جلد دوم
جلد دوم

مشخصات کتاب
مولف: جیمز واتسون و همکاران

مترجم: گروه مترجمان خانه زیست شناسی

ناشر: خانه زیست شناسی